1966

Chevy Nova

Owner:

Jim Konya

Complete

Restoration

1/15